24/7 Bereikbaar
Meld overlijden: (+31) 085 800 1121
info@q-uitvaart.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit. Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72436174.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr een overeenkomst sluit die als opdrachtnemer optreedt.
Opdrachtnemer: opdrachtnemer is de uitvaartverzorger Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr
Uitvaartverzorger: Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr die als opdrachtnemer optreedt.
Overeenkomst: de opdrachtbevestiging waarin de inhoud van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr worden geleverd.
Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of repatriëring.
Toeleverancier: de partij die aan Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
Voorschotten: voorschotten die door Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr ten behoeve van de opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de overeenkomst.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever worden gesloten betreffende de verzorging van een uitvaart.
1.2 Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr stelt de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever digitaal ter beschikking via de website (www.q-uitvaart.nl).
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan opdrachtnemer verstrekte en iedere door opdrachtnemer aanvaarde opdracht voor de verzorging van een (deel van een) uitvaart, alsmede door uitvaartverzorger verstrekt offertes aan een potentiële opdrachtgever.
1.4 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk en/of digitaal gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van de zogeheten opdrachtbevestiging, die op de website ook digitaal ondertekend kan worden, of kostenbegroting is daarvoor voldoende.
2.2 De overeenkomst zal tenminste bevatten: alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever, een verwijzing naar waar de opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien en een opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen, voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd.
2.3 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen.
2.4 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, tenzij uitvaartverzorger in verband met de tijdige nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of is verschuldigd.
2.5 Een vooraf afgegeven offerte is geldig voor het jaar waarin het is afgegeven.
2.6 Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van haar leveranciers alsook andere tussentijdse onvoorziene verhogingen door te berekenen aan opdrachtgever.
2.7 Indien opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.
2.8 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.
2.9 Specifieke verzoeken waaronder opbaring thuis of moskee en verzorging vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorger.

Artikel 3. Pro-memorie posten
3.1 Pro-memorie posten zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste bedragen nog niet bekend zijn, zal Uitvaartverzorger al dan niet een richtprijs aangeven, onder duidelijke vermelding dat het hierom gaat. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
3.2 Uitvaartverzorger zal achteraf en/of zo spoedig mogelijk de werkelijke prijzen van de bedoelde posten aan de opdrachtgever doorberekenen.
3.3 Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de kostenopgave niet heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.

Artikel 4. Betaling en tarieven
4.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van de kostenbegroting en eventuele latere wijzigingen gespecificeerde factuur voordat de begrafenis of repatriëring plaats vindt. Indien anders overeengekomen zal de factuur binnen 1 week na factuurdatum betaald moeten zijn.
4.2 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr.
4.3 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
4.4 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of overschrijding daarvan de opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
4.5 Aanvullend op het factuurbedrag is Uitvaartverzorger bevoegd administratieve onkosten in rekening te brengen.
4.6 Aan de opdrachtgever die, na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen, worden de in redelijkheid gemaakte incassokosten in rekening gebracht.
4.7 Indien opdrachtgever de kosten van de uitvaart via een verzekering bekostigd die een beperkte dekking of plafondbedrag hanteert, dan behoudt Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr het recht om alle overschrijdende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever evenals afwijkende wensen die kosten veroorzaken die buiten de dekking vallen.

Artikel 5. Verzekeringen
5.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan uitvaartverzorger.
5.2 Uitvaartverzorger zal zorgen voor de administratieve afhandeling met de verzekeringsmaatschappij.
5.3 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan uitvaartverzorger worden gemachtigd de uitkering te innen en deze in mindering te brengen op de factuur en een eventueel overschot uit te betalen.
5.4 De uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 6. Aangifte en akte van overlijden
6.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door uitvaartverzorger gedaan worden, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan uitvaartverzorger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan uitvaartverzorger worden verstrekt.
6.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Uitvaartverzorger daaromtrent onverwijld te verwittigen.

Artikel 7. Tijdstip van levering
7.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats en/of luchtvaartmaatschappij.
7.2 Wijziging van de aanvankelijke overeengekomen dag en tijdstip van de uitvaart kan slechts plaats vinden binnen 24 uur na dagtekening van de overeenkomst, mits met instemming van de opdrachtgever, Uitvaartverzorger en beheerder voorgenoemd.

Artikel 8: Uitvoering door derden
8.1 Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
8.2 Uitvaartverzorger neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Als de opdrachtgever zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van de keuze voor rekening van de opdrachtgever.
8.3 Kosten die ontstaan door oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht door derden zijn niet toe te schrijven aan Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Uitvaartverzorger staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart conform de overeenkomst.
9.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden of bezittingen overgedragen aan de uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.
9.3 Alle risico, bij vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere persoonlijke bezittingen, is voor rekening van de opdrachtgever, ondanks dat zij persoonlijk overgedragen zijn aan Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr.
9.4 Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr is niet aansprakelijk voor nalatigheid van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
9.5 De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever.
9.6 De uitvaartverzorger is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikte of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
9.7 Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
9.8 Uitvaartverzorger is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade aan derden of winstderving ofwel gevolgschade.
9.9 Opdrachtgever is verplicht om aan uitvaarverzorger melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene waaruit kosten voor uitvaartverzorger kunnen voortvloeien en/of opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor uitvaartverzorger.

Artikel 10: Privacy
10.1 Uitvaartverzorger zal, in het kader van de door haar te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de overledene en opdrachtgever. Uitvaartverzorger zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan zij in het kader van de uitvaart en/of de wet noodzakelijk acht.

Artikel 11. Klachten
11.1 Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr schriftelijk (dit is ook per e-mail) ingediend zijn. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij uitvaartverzorger ingediend worden.
11.3 Uitvaartverzorger zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.
11.4 Indien opdrachtgever en uitvaartverzorger er onderling niet uitkomen, dan kan een klacht ingediend worden bij de branchevereniging voor Islamitische uitvaartorganisaties Nederland (BIUN).

Artikel 12. Overmacht
12.1 Van overmacht is sprake indien uitvaartverzorger wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van, of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), mobilisatie, tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, of iedere andere omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen invloed konden uitoefenen.
12.2 Ingeval van overmacht is uitvaartverzorger niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade van opdrachtgever.
12.3 Ingeval van overmacht dient opdrachtgever uitvaartverzorger hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Uitvaartverzorger kan in dat geval niet tot naleving van de overeenkomst worden gedwongen. Opdrachtgever blijft de betaling van de reeds geleverde diensten en zaken door Uitvaartverzorger en/of derden aan uitvaartverzorger verschuldigd.

Artikel 13. Nietigheid algemene voorwaarden
13.1 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 De vestigingsplaats van de uitvaartverzorger is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens de uitvaartverzorger moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
14.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de uitvaartverzorger is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en de uitvaartverzorger gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr, Algemene Voorwaarden, versie december 2023

Auteursrechten van toepassing, niet toegestaan om te kopiëren zonder toestemming.

WhatsApp chat